نمونه کارهای دستگاه لبه زن و گرد بر عدسی

دستگاه لوله خم کن
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
نمونه کارهای خم کن لوله
۱۴۰۰-۰۴-۲۹

نمونه کارهای دستگاه لبه زن و گرد بر عدسی