نمونه کارهای خم کن لوله

نمونه کارهای دستگاه لبه زن و گرد بر عدسی
۱۴۰۰-۰۴-۲۹
نمونه کارهای دستگاه زاویه زن لوله
۱۴۰۰-۰۴-۲۹

نمونه کارهای خم کن لوله