قالب خم و فرمینگ

قالب خم و فرمینگ

برای خم زدن ورق های فلزی در صنعت از قالب های فلزی استفاده میکنیم .

قالب های خم و فرمینگ  نقش بزرگی در صنعت دارند که به کمک انها میتوان خم های از ۱ تا ۱۸۰ درجه را در قطعات ایجاد کرد.

برای تولید بست های فلزی باید با یک سیستمی ورق برش خورده را خم کاری کنیم که برای کار های از این قبیل، یک قالب خم و فرمینگ مخصوص همان بست طراحی و تولید میکنیم تا به کمک ان قالب بتوانیم در زمان خیلی کم یک بست فلزی تولید کنیم.

 

انواع قالب های خم فرمینگ

قالب خم و فرمینگ به طور کلی به دو نوع قالب های خم با حرکت مستقیم و قالب های خم با حرکت دورانی تقسیم میشوند.

قالب خم و فرمینگ با حرکت مستقیم عبارت اند از:

  • قالب خم L شکل
  • قالب خم V شکل
  • قالب خمU شکل
  • قالب خم Z شکل
  • قالب خم L شکل یا خم کناره

برای نمونه  از موارد تولیدی قالب خم و فرمینگ میتوان به نبشی ها اشاره کرد در این حالت  نیروی ورق گیر برابر با نیروی خم کاری میباشد.

 

 

 

قالب های خم Vشکل :

این قالب ها ورق را به فرم V خم میکنند .از این قالب ها در مواقعی که نیاز است تا قطعه خود را بصورت شکل V تولید نمایم استفاده میکنیم.

 

قالب های خم Uشکل:

قطعات U شکل را میتوان در یک قالب چنان پرس کاری کرد که همه لبه های خم کاری به طور همزمان خم کاری شوند.

بعلاوه قطعه کار بر اثر برگشت فنری خود در قالب گیر میکند که قطعه توسط یک بیرون انداز که در قالب قرار داده شده است از قالب به بیرون هدایت میشود.

 

قالب های خم Zشکل:

قطعات zشکل را میتوان در قالب های ساده و در دو مرحله تولید کرد اما اگر تیراژ تولید بالا باشد این قطعات را میتوان توسط قالب های خم Z شکل در یک مرحله خمکاری نمود.

 

تار خنثی:

تار خنثی محوری است در ورق که حین عمل خم کاری تنش در ان صفر است و در محاسبات طول خم مهم می باشد.

محور خنثی در سطوح منظم و متقارن قبل از خم کاری در مرکز سطح قرار دارد و بعد از عملیات خم نثبت به شعاع خم و ضخامت ورق به سمت داخل خم کشیده میشود.

عیوب خمکاری

  • عیب ریکویل
  • عیب گوش دار شدن
  • عیب گلوی شدن
  • عیب پوست پرتقالی شدن
  • برگشت فنری